Дано число,определить: 2. кратна ли 3-м сумма его цифр — QBasic(Бейсик)

INPUT "vvedite chislo ", a
p = 1
posl = a MOD 10 + a \ 10 MOD 10
DO
    s = s + (a MOD 10)
    p = p * (a MOD 10)
    IF a < 100 THEN per = per + a MOD 10
    a = a \ 10
LOOP UNTIL a = 0
IF s MOD 3 = 0 THEN PRINT "summa cifr kratna 3" ELSE PRINT "summa cifr ne kratna 3"

Тестирование выполнено в программе QB64 ( Скачать )

Leave a Comment