Определить верно ли соотношение: A/4+D>C*E-B*10 с подстрочной цифрой2 , если А= 426с подстрочной цифрой7 , В=515 с подстрочной цифрой 6 , С= 234с подстрочной цифрой 5, D=12Cс подстрочной цифрой 16, E=23с подстрочной цифрой 4- QBasic(Бейсик)

' Programma dlya perevoda tselikh chisel
' v raznie sistemi schisleniya

LITERAS$ = "0123456789ABCDEF"
Ishodn$ = "10" 'Chislo dlya perevoda

n& = 5 'Iskhodnaya SS
p& = 10 'Rezultiruyushchaya SS
A& = 0
PZ& = 0
Result$ = ""
CLS
PRINT Ishodn$; " (osnovanie"; n&; ")"
' Perevod v desyatichnuyu
DO: kb$ = INKEY$
  IF Ishodn$ = "" THEN EXIT DO
  MN& = INSTR(1, LITERAS$, RIGHT$(Ishodn$, 1)) - 1
  Ishodn$ = LEFT$(Ishodn$, LEN(Ishodn$) - 1)
  A& = A& + MN& * (n& ^ PZ&)
  PZ& = PZ& + 1
LOOP UNTIL Ishodn$ = ""

' Perevod iz desyatichnoi sistemi v lyubuyu s osnovaniem do 16
DO: kb$ = INKEY$
  O& = A& MOD p&
  A& = A& / p&
  Result$ = MID$(LITERAS$, O& + 1, 1) + Result$
LOOP UNTIL A& = 0

PRINT Result$; " (osnovanie"; p&; ")"

Тестирование выполнено в программе QB64 ( Скачать )

Leave a Comment